ระบบยื่นคำขอ

ระบบฐานข้อมูลการถ่ายทอดเทคโนโลยี

ระบบฐานข้อมูลการเรียนรู้ออนไลน์

icon th

Everything you need to know about Trademark & Branding

       ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดกิจกรรมอบรมออนไลน์ ในหัวข้อ "Everything you need to know about Trademark & Branding" เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 – 16.30 น. ผ่านโปรแกรม Zoom meeting

       ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ให้เพื่อให้ผู้เข้าร่วมตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ของการนำทรัพย์สินทางปัญญาประเภทเครื่องหมายการค้าไปใช้ในการพัฒนาธุรกิจ

       กิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรติจากอาจารย์พีรวงศ์ จาตุรงคกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดและการสร้างแบรนด์ และได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วม จำนวน 223 คน
 
 
 

เกี่ยวกับเรา

ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ (จ.สงขลา)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ส่วนขยาย

หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา อว.ม.อ. : ภายใน 02-1404
สายตรง 0-7485-9516 โทรสาร: 074-859511

E-mail: ipop.psusp@gmail.com 
Website: https://ipop.psu.ac.th  

©2022 IPOP.PSU.AC.TH. All Rights Reserved.

Search

Language