ระบบยื่นคำขอ

ระบบฐานข้อมูลการเรียนรู้ออนไลน์

IPOP Licensing

icon th

PSU TRIUP Act Roadshow

       มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย สำนักวิจัยและพัฒนา และอุทยานวิทยาศาสตร์ ม.อ. จัดกิจกรรม PSU TRIUP Act Roadshow ให้แก่ ผู้บริหาร อาจารย์ นักวิจัย รวมถึงบุคลากรฝ่ายสนับสนุน ในแต่ละวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำโดย รองศาสตราจารย์ นพ.สุนทร วงษ์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภศิลป์ มณีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์คำรณ พิทักษ์ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คุณจิตติยุทธ เยี่ยมยกกุล ผู้จัดการศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา อุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และคณะกรรมการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม โดยมีวัตถุประสงค์ของกิจกรรมคือ
  • พื่อสร้างความเข้าใจและความสำคัญของ พ.ร.บ.ส่งเสริมส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานทางวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2564
  • เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการตามกระบวนการและกลไกในการบริหารจัดการ
  • เพื่อให้อาจารย์ นักวิจัยและบุคลากรฝ่ายสนับสนุน ได้มีความรู้ความเข้าใจและรับทราบถึงกระบวนการและกลไกการบริหารจัดการผลงานวิจัยและนวัตกรรมแนะนำการใช้งานฐานข้อมูล PSU TRIUP Act System
       ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมดงยาง 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งมีอาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรให้ความสนใจเข้าร่วม ทั้งรูปแบบออนไลน์และออนไซน์ จำนวนทั้งสิ้น 150 คน
 

เกี่ยวกับเรา

ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ (จ.สงขลา)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ส่วนขยาย

หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา อว.ม.อ. : ภายใน 02-1404
สายตรง 0-7485-9516 โทรสาร: 074-859511

E-mail: ipop.psusp@gmail.com 
Website: https://ipop.psu.ac.th  

©2024 IPOP.PSU.AC.TH. All Rights Reserved.

Search

Language