ระบบยื่นคำขอ

ระบบฐานข้อมูลการถ่ายทอดเทคโนโลยี

ระบบฐานข้อมูลการเรียนรู้ออนไลน์

icon th

นิทรรศการมหกรรมส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย (TRIUP Act Fair 2022)

       “นิทรรศการมหกรรมส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย (TRIUP Act Fair 2022)”

       เมื่อวันที่ 4 - 6 เมษายน 2565 บุคลากรศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เข้าร่วมงาน “นิทรรศการมหกรรมส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย (TRIUP Act Fair 2022)” ณ สามย่านมิตรทาวน์ เป็นกิจกรรมจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เกิดการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เกิดจากการสนับสนุนทุนวิจัยและนวัตกรรมของรัฐไปใช้ประโยชน์ ช่วยยกกระดับและเพิ่มแรงจูงใจให้สถาบันวิจัยและนักวิจัยผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพให้ตอบโจทย์ความต้องการของภาคผลิตและภาคบริการมากยิ่งขึ้น อันนำไปสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรมที่ทำให้ไทยหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง และลดความเหลื่อมล้ำ
โดยทางศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา ฯได้นำผลงานเข้าร่วมจัดแสดง จำนวน 2 ผลงาน ดังนี้
 
  1. โปรตีนไฮโดรไลเสตจากรังนก
  2. กรรมวิธีการผลิตไบโอแคลเซียม
 
ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมชมบูธเป็นจำนวนมาก


1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 

เกี่ยวกับเรา

ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ (จ.สงขลา)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ส่วนขยาย

หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา อว.ม.อ. : ภายใน 02-1404
สายตรง 0-7485-9516 โทรสาร: 074-859511

E-mail: ipop.psusp@gmail.com 
Website: https://ipop.psu.ac.th  

©2022 IPOP.PSU.AC.TH. All Rights Reserved.

Search

Language